Biogass i Fjellregionen


Nylig besøkte Oddvar Austbø Tynset Rotaryklubb for å fortelle om et prosjekt han har jobbet med, nemlig mulighetene for å produsere biogass av blant annet husdyrgjødsla i Fjellregionen.

Det grønne skiftet er i gang, men det er bare å innrømme at her til lands har ikke alt gått like raskt som i våre naboland, Sverige og Danmark. Likevel har det vært jobbet på mange nivåer, i FN, via Stortingsmeldinger, SINTEF har skrevet en rapport og det pågår en bioøkonomistrategi for Innlandet for 2017-2024. Målet er ifølge Stortingsmelding nr 39 2008-2009 at 30% av husdyrgjødsla skal utnyttes til biogassproduksjon innen 2020.

Landbruket stod for 8,5% av det totale utslipp av CO2 ekvivalenter i Norge i 2017, noe som er en nedgang på 4,2% fra 1990. Dette skyldes i stor grad at en stor del av husdyrgjødsla håndteres av Greve Biogass i Vestfold, men det vil aldri være aktuelt å frakte all husdyrgjødsla dit.

Som de fleste vet, så er husdyrgjødsla ikke bare et avfallsprodukt, det er også en ressurs for bonden i form av gjødsel. Derfor er planen at gassprodusenten skal hente husdyrgjødsla med jevne mellomrom hos bonden, så bruke den til å produsere biogass før den returneres til bonden som så kan bruke den som gjødsel. I utgangspunktet høres jo dette ut som en vinn-situasjon for både bonden og gassprodusenten. Det er imidlertid en del skjær i sjøen, og de er først og fremst av økonomisk art. For det første må de investeringene som bonden må gjøre være lønnsomme. Videre må ikke transporten være for lang, og så må selve produksjonen av gassen kunne skje på en økonomisk lønnsom måte.

I Rogaland brukes biogass fra Kårstø til drift av blant annet ferger, og det er også planer om at de nye Hurtigrutene skal gå delvis på biogass. Avstanden til kysten er alt for lang til at gassen som produseres i Fjellregionen kan brukes til drift av skip. Til busser derimot vil gass kunne være egnet. I 2016 var det ca 350 busser som kunne bruke biometan, mens det i Sverige var 2.500.

Hva oppnår vi med en biogassfabrikk?


Det er mange fordeler med en biogassfabrikk

I tillegg til husdyrgjødsla kan en også på visse vilkår også resirkulere næringsstoffene i matavfall, som jo også skal sorteres av husholdningene fra høsten 2020. En kan da utnytte nok en forholdsvis kortreist ressurs til å produsere biogass. Samtidig reduserer en utslipp av klimagasser fra husdyrgjødsla (ammoniakk), metan og lystgass. Det som blir igjen (biorest) er tilnærmet luktfri og kan brukes av bonden som gjødsel. Biodrivstoffet, som er klimanøytralt, kan erstatte fossilt drivstoff. Biodrivstoffet egner seg best for busser, blant annet fordi det tar lengre tid å tanke sammenlignet med bensin og diesel.

Hvorfor skal vi produsere biogass i Fjellregionen?


Et eksempel på hvordan andre har jobbet med husdyrgjødsla.

Vi har et stort antall husdyr, faktisk så mye som 40% av husdyra i Hedmark, men dyra som går på beite vil jo ikke levere noe til gassproduksjon, da gjødsla ikke havnet i møkkjelleren. Likevel gir antallet dyr oss en mulighet til å utvikle en ny næring med nye arbeidsplasser som også vil generere arbeid for andre næringer.

Det er fortsatt en vei å gå

Det er lokalt stor mangel på personer med ekspertise som kan gjennomføre beregninger, vurdere teknisk løsninger, vurdere ulike leverandører samtidig som de er nøytrale. Situasjonen nå er at en også vil møte et komplisert regelverk som ikke er samordnet. Byggesaksbehandlingen i kommunen er ikke alltid helt i samsvar med veilederen til DSB (Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap). Rogaland skal ha kompetanse på gass, så kanskje kan kompetansen som allerede finnes der brukes over hele landet?

Hvor kan et Biogassanlegg bygges?


For garder som ligger for langt unna biogassanlegget til at transporten kan være lønnsom, kan mindre gardsanlegg være aktuell

I og med at husdyrgjødsla vil være en betydelig andel av råstoffet, må anlegget plasseres noenlunde sentralt i Fjellregionen, og så nært som mulig til de store gårdene med husdyr. Den største andelen med husdyrgjødsel vil være å finne i Tynset kommune, men også Alvdal, Tolga og Os vil kunne bidra med mye. Med denne kunnskapen som bakgrunn har en sett seg ut området i nærheten av FIAS sitt anlegg på Eid som et gunstig sted. Dette vil også passe bra i forhold til FIAS sin virksomhet, og de vil jo uansett bli involvert i prosjektet. Det er imidlertid et stort problem med denne lokaliseringen, nemlig at Fylkesveien allerede er for smal og for dårlig for tunge kjøretøyer. Det er jo et poeng at denne veien allerede burde ha vært oppgradert allerede med dagens trafikk, så kanskje kan det finnes muligheter for å utvide Fylkesveien på strekningen fra Telneset til Tolga.

Å plassere det et eller annet sted langs FV30 sør for Tolga, kan også være aktuelt.

Hvem vil være med?


Husdyrgjødsla fordelt på kommuner.

Å delta i et slikt prosjekt vil jo måtte være frivillig for gardbrukerne, da det også inkluderer en del investeringer på garden. De som driver økologisk, er jo allerede utelukket. Beregningene er foretatt med en forutsetning av at ca 40% som driver med storfe og ca 20% av de som driver med sau blir med.

Veien videre


Det er fortsatt masse arbeide igjen før biogass kan bli en realitet i Fjellregionen.

Det er mye arbeid som gjenstår. Blant annet må en finne ut om det er mulig å bygge et anlegg i området Telneset -Eid. Så er det planen å starte et forprosjekt med et lite anlegg, et pilotanlegg som vil være aktuelt for garder som ligger for langt unna det store anlegget. Samtidig må en finne ut om Synnøve Finden kan benytte seg av det store biogassanlegget. Om kloakkslam kan brukes i anlegget vil også kunne vurderes, men det krever i så fall ekstra tiltak i produksjonsprosessen.


 
Emily fra Malawi besøker Tynset Rotaryklubb

26. april 2019

Emily fra Malawi besøker Tynset Rotaryklubb

Nylig var Parlamentsmedlem Emily Chintu-Phiri fra Malawi på besøk hos Tynset Rotaryklubb. Hun var invitert til Norge av Lions, som også bidrar med mye penger til det hjelpearbeidet som Ola Grønn-Hagen utfører gjennom Grønn-Hagen Bjørke Malawi Foundation.

Fagopplæring i Fjellregionen

27. mars 2019

Fagopplæring i Fjellregionen

De tre ansatte har hele Fjellregionen som arbeidsområde. Dette innebærer mye reising i og med at de skal opprettholde kontakt med elever, lærlinger og bedrifter. I det siste har de markedsført yrkesfagene for elevene på 10. trinn i ungdomsskolene.

Fra Østerdalen til Groruddalen

16. mars 2019

Fra Østerdalen til Groruddalen

For et år siden ble Carsten Schuerhoff innsatt som ny sogneprest i Østre Aker og Haugerud menighet. Tidligere arbeidet han i Nord-Østerdalen, og han han har gjort seg noen tanker om forskjeller, men også likheter mellom Østerdalen og Groruddalen.

Mahnaz Moayeri ble hedret med Paul Harris Fellow

6. mars 2019

Mahnaz Moayeri ble hedret med Paul Harris Fellow

Hedersbevisningen Paul Harris Fellow ble nylig tildelt Mahnaz Moayeri for det uvurderlige arbeidet hun har gjort, og fortsatt gjør for at våre nye landsmenn raskere skal være i stand til å forstå mekanismene i det norske samfunnet.

Fotografering med fotoapparat og mobiltelefon

28. februar 2019

Fotografering med fotoapparat og mobiltelefon

På siste møte i Tynset Rotaryklubb handlet det om fotografering med fotoapparat og mobiltelefon. Siden århundreskiftet har digital fotografering tatt fullstendig over, og filmen er byttet ut med en lysfølsom sensor.

«Rikets tilstand»

21. februar 2019

«Rikets tilstand»

Nylig besøkte lensmann Bjørn Tore Grutle Tynset Rotaryklubb for å fortelle om nærpolitireformen, ny organisasjonsform og hvordan dette påvirker polititjenesten i vårt område. Politidistriktet heter nå Innlandet Politidistrikt.

Demens

11. februar 2019

Demens

Demens er en lidelse som spesielt rammer mange eldre i samfunnet vårt. Det kan virke som om stadig flere får denne sykdommen, men om en tar hensyn til at levealderen også øker, så er det slett ikke sikkert at det er tilfelle.

Vil du være med på en av Rotarys sommerleirer i år?

7. februar 2019

Vil du være med på en av Rotarys sommerleirer i år?

Hvert år arrangerer Rotary en rekke sommerleirer for ungdom i aldersgruppen 15 til 25 år. Dette skjer i perioden juni, juli og august, og her treffes ungdom fra mange forskjellige land.

Jon Ole Hokstad forteller om boka «Røstvangen Gruver»

28. januar 2019

Jon Ole Hokstad forteller om boka «Røstvangen Gruver»

Røstvangen Gruver har en helt spesiell historie både lokalt og nasjonalt. At svenske kapitalister skulle komme til et øde fjellområdet mellom Tynset og Kviken for å hente «våre mineraler» var et viktig poeng.

Omvisning på Tynset nye Brannstasjonen

17. januar 2019

Omvisning på Tynset nye Brannstasjonen

Vi ble tatt godt imot av brannmannskapene Terje Haugland og Kai Ove Kveberg. De fortale hvordan tjenesten var organisert og viste oss rundt i de nye lokalene.

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Frivilligsentralen
Adresse: Meirigata 4 B
Postnummer: 2500
Sted: Tynset
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:30:00
Møtespråk: no

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...