Biogass i Fjellregionen


Nylig besøkte Oddvar Austbø Tynset Rotaryklubb for å fortelle om et prosjekt han har jobbet med, nemlig mulighetene for å produsere biogass av blant annet husdyrgjødsla i Fjellregionen.

Det grønne skiftet er i gang, men det er bare å innrømme at her til lands har ikke alt gått like raskt som i våre naboland, Sverige og Danmark. Likevel har det vært jobbet på mange nivåer, i FN, via Stortingsmeldinger, SINTEF har skrevet en rapport og det pågår en bioøkonomistrategi for Innlandet for 2017-2024. Målet er ifølge Stortingsmelding nr 39 2008-2009 at 30% av husdyrgjødsla skal utnyttes til biogassproduksjon innen 2020.

Landbruket stod for 8,5% av det totale utslipp av CO2 ekvivalenter i Norge i 2017, noe som er en nedgang på 4,2% fra 1990. Dette skyldes i stor grad at en stor del av husdyrgjødsla håndteres av Greve Biogass i Vestfold, men det vil aldri være aktuelt å frakte all husdyrgjødsla dit.

Som de fleste vet, så er husdyrgjødsla ikke bare et avfallsprodukt, det er også en ressurs for bonden i form av gjødsel. Derfor er planen at gassprodusenten skal hente husdyrgjødsla med jevne mellomrom hos bonden, så bruke den til å produsere biogass før den returneres til bonden som så kan bruke den som gjødsel. I utgangspunktet høres jo dette ut som en vinn-situasjon for både bonden og gassprodusenten. Det er imidlertid en del skjær i sjøen, og de er først og fremst av økonomisk art. For det første må de investeringene som bonden må gjøre være lønnsomme. Videre må ikke transporten være for lang, og så må selve produksjonen av gassen kunne skje på en økonomisk lønnsom måte.

I Rogaland brukes biogass fra Kårstø til drift av blant annet ferger, og det er også planer om at de nye Hurtigrutene skal gå delvis på biogass. Avstanden til kysten er alt for lang til at gassen som produseres i Fjellregionen kan brukes til drift av skip. Til busser derimot vil gass kunne være egnet. I 2016 var det ca 350 busser som kunne bruke biometan, mens det i Sverige var 2.500.

Hva oppnår vi med en biogassfabrikk?


Det er mange fordeler med en biogassfabrikk

I tillegg til husdyrgjødsla kan en også på visse vilkår også resirkulere næringsstoffene i matavfall, som jo også skal sorteres av husholdningene fra høsten 2020. En kan da utnytte nok en forholdsvis kortreist ressurs til å produsere biogass. Samtidig reduserer en utslipp av klimagasser fra husdyrgjødsla (ammoniakk), metan og lystgass. Det som blir igjen (biorest) er tilnærmet luktfri og kan brukes av bonden som gjødsel. Biodrivstoffet, som er klimanøytralt, kan erstatte fossilt drivstoff. Biodrivstoffet egner seg best for busser, blant annet fordi det tar lengre tid å tanke sammenlignet med bensin og diesel.

Hvorfor skal vi produsere biogass i Fjellregionen?


Et eksempel på hvordan andre har jobbet med husdyrgjødsla.

Vi har et stort antall husdyr, faktisk så mye som 40% av husdyra i Hedmark, men dyra som går på beite vil jo ikke levere noe til gassproduksjon, da gjødsla ikke havnet i møkkjelleren. Likevel gir antallet dyr oss en mulighet til å utvikle en ny næring med nye arbeidsplasser som også vil generere arbeid for andre næringer.

Det er fortsatt en vei å gå

Det er lokalt stor mangel på personer med ekspertise som kan gjennomføre beregninger, vurdere teknisk løsninger, vurdere ulike leverandører samtidig som de er nøytrale. Situasjonen nå er at en også vil møte et komplisert regelverk som ikke er samordnet. Byggesaksbehandlingen i kommunen er ikke alltid helt i samsvar med veilederen til DSB (Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap). Rogaland skal ha kompetanse på gass, så kanskje kan kompetansen som allerede finnes der brukes over hele landet?

Hvor kan et Biogassanlegg bygges?


For garder som ligger for langt unna biogassanlegget til at transporten kan være lønnsom, kan mindre gardsanlegg være aktuell

I og med at husdyrgjødsla vil være en betydelig andel av råstoffet, må anlegget plasseres noenlunde sentralt i Fjellregionen, og så nært som mulig til de store gårdene med husdyr. Den største andelen med husdyrgjødsel vil være å finne i Tynset kommune, men også Alvdal, Tolga og Os vil kunne bidra med mye. Med denne kunnskapen som bakgrunn har en sett seg ut området i nærheten av FIAS sitt anlegg på Eid som et gunstig sted. Dette vil også passe bra i forhold til FIAS sin virksomhet, og de vil jo uansett bli involvert i prosjektet. Det er imidlertid et stort problem med denne lokaliseringen, nemlig at Fylkesveien allerede er for smal og for dårlig for tunge kjøretøyer. Det er jo et poeng at denne veien allerede burde ha vært oppgradert allerede med dagens trafikk, så kanskje kan det finnes muligheter for å utvide Fylkesveien på strekningen fra Telneset til Tolga.

Å plassere det et eller annet sted langs FV30 sør for Tolga, kan også være aktuelt.

Hvem vil være med?


Husdyrgjødsla fordelt på kommuner.

Å delta i et slikt prosjekt vil jo måtte være frivillig for gardbrukerne, da det også inkluderer en del investeringer på garden. De som driver økologisk, er jo allerede utelukket. Beregningene er foretatt med en forutsetning av at ca 40% som driver med storfe og ca 20% av de som driver med sau blir med.

Veien videre


Det er fortsatt masse arbeide igjen før biogass kan bli en realitet i Fjellregionen.

Det er mye arbeid som gjenstår. Blant annet må en finne ut om det er mulig å bygge et anlegg i området Telneset -Eid. Så er det planen å starte et forprosjekt med et lite anlegg, et pilotanlegg som vil være aktuelt for garder som ligger for langt unna det store anlegget. Samtidig må en finne ut om Synnøve Finden kan benytte seg av det store biogassanlegget. Om kloakkslam kan brukes i anlegget vil også kunne vurderes, men det krever i så fall ekstra tiltak i produksjonsprosessen.


 
Opplevelser fra Stortinget

16. januar 2020

Opplevelser fra Stortinget

Bersvend Salbu er vararepresentant for SV’s Karin Andersen på Stortinget. Han gjorde seg noen tanker om rekrutteringen av politikere og at politikere har blitt mer profesjonalisert, – og om de evner å fange opp interessene til folket.

Inntrykk etter en reise i Kina – Del 1

16. desember 2019

Inntrykk etter en reise i Kina – Del 1

På Rotaryklubbens andre møte i desember fortalte vår president, Tore Stubbe, om sine opplevelser fra en reise i Kina. Turen varte i tre uker, og hadde bydd på mange opplevelser og inntrykk fra et land som er helt annerledes enn vårt eget.

Fotografens Tynset

30. november 2019

Fotografens Tynset

Anne og Åsmund Skjøtskift har hatt travle dager etter at de begynte å bla gjennom den store negativsamlingen til Johan Henrik Bratbakken som drev Tynset foto i perioden 1936 – 1954 fram til familien Skjøtskift tok over butikken.

Besøk av Distriktsguvernør Vigdis Osbak

22. november 2019

Besøk av Distriktsguvernør Vigdis Osbak

Tirsdag 19. november fikk vi besøk av distriktsguvernør Vigdis Osbak og assisterende distriktsguvernør Finn Erik Sandmo. Distrikt 2305 er et stort distrikt, og dekker geografisk Hedmark, Oppland, Sunnmøre, Romsdal, samt Eda i Sverige.

Tone tente lyset

5. november 2019

Tone tente lyset

Fredag 1. november 2019 vil stå som en merkedag i forbindelse med det store bru- og stiprosjektet på Tynset. Byggingen av Nebybrua er i rute, stiene er stort sett ryddet og så var det tid for lysfest i regi av foreningen Nebybruas venner.

Biogass i Fjellregionen

31. oktober 2019

Biogass i Fjellregionen

Nylig besøkte Oddvar Austbø Tynset Rotaryklubb for å fortelle om et prosjekt han har jobbet med, nemlig mulighetene for å produsere biogass av blant annet husdyrgjødsla i Fjellregionen.

Yrkesforedrag av Randi Aas

25. oktober 2019

Yrkesforedrag av Randi Aas

Randi er født og oppvokst på Tynset, og har alltid hatt sin adresse her, selv om hun har vært utafor bygda for å skaffe seg utdanning. Hun kan vel stå som eksempel på en person som har benyttet seg av det man kan kalle livslang «livslang læring».

Fjellregionen Interkommunale AvfallsSelskap FIAS

18. oktober 2019

Fjellregionen Interkommunale AvfallsSelskap FIAS

Berit Selboe-Coote fra FIAS holdt et meget interessant foredrag om sin arbeidsplass, og ikke minst om at det i løpet av neste år vil bli innført ny ordning for håndtering av avfall.

Luftbrua til Berlin 1948-49 – et 70-årsminne

8. oktober 2019

Luftbrua til Berlin 1948-49 – et 70-årsminne

Den 30. september var det 70 år siden det siste flyet i luftbrua landet på Tempelhof flyplass i Berlin. I den forbindelse holdt Håkon Trønnes et foredrag om bakgrunnen for delingen av Tyskland etter krigen og om årsaken til at luftbrua ble iverksatt.

Nord-Østerdal videregående skole

3. oktober 2019

Nord-Østerdal videregående skole

Rektor Anne Buttingsrud holdt nylig foredrag om Nord-Østerdal videregående skole for en spørrelysten forsamling. Skolen har rundt 500 elever, noe som er mange nok til at de kan ha et forholdsvis bredt utvalg av studieretninger.

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Frivilligsentralen
Adresse: Meirigata 4 B
Postnummer: 2500
Sted: Tynset
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:30:00
Møtespråk: no

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...