KLUBBEN / OM KLUBBEN

Kartdata
Kartdata ©2019
KartdataKartdata ©2019
Kartdata ©2019
Kart
Satellitt

om klubben

Tynset Rotaryklubb

Stiftelsesdato 12. mars 1956
Medlemstall inneværende år: 25 - 5 kvinner og 20 menn (11. nov. 2019).
Charterklubb (fødselshjelper) er Rena Rotaryklubb.

Begynnelsen

Paul Harris, en advokat i Chicago, USA regnes som Rotarys far. Han tok i 1905 initiativet til å stifte en kameratskapsklubb sammen med tre av sine venner. Alle hadde forskjellig yrkesbakgrunn og klubbens hovedformål skulle være at man møttes regelmessig for å utveksle kunnskap og erfaring fra sine forskjellige ståsteder, og samtidig yte hverandre tett kameratskap, fortrolighet og støtte.

Ideen spredte seg fort til en internasjonal bevegelse tuftet på slagordet "Service above self»; «Å gagne andre".

Den første klubben i Norden ble stiftet i Kristiania i 1912. Bare menn kunne bli medlem av Rotary inntil 1989 da kvinner formelt fikk adgang til organisasjonen. Tynset Rotaryklubb har de senere årene satset på å rekruttere kvinnelige medlemmer, og er nå en av klubbene i vårt distrikt med størst andel kvinner.

Rotary International

RI er en fredsskapende bevegelse som arbeider på mang plan som ungdoms¬utveksling, Rotary-fondet (RF) med sine forskjellige hjelpe- og utdannings¬programmer, Handicamp Norway, RYLA (seminar for utvikling av unge ledere), forskjellige stipendier, etc. Mer informasjon finner du på hjemmesiden til Rotary Norge.

Hvem kan bli nytt medlem?

Hvert år jobbes det med få nye medlemmer, først og fremst for å oppnå stadig bedre yrkesrepresentasjon, kjønns- og aldersfordeling i klubben.

Ta kontakt med klubben hvis du er interessert i å bli medlem. Du blir da invitert på møtene våre, og får anledning til å gjøre deg kjent med klubben en måneds tid før du bestemmer seg for å takke ja eller nei til tilbudet om medlemskap. Medlemskapet har ingen tidsbegrensning.

Medlemskap

Kontingent er for inneværende år kr.1.800 fordelt på halvårlige innbetalinger. Denne dekker løpende driftsutgifter for klubben samt bidrag til Rotary International.

Som medlem får du et internasjonalt medlemskort som gir deg adgang til alle verdens rotaryklubber og et jakkemerke med Rotarys emblem.

Medlemsbladet - Rotary Norden, guvernørens månedsbrev, klubbens møtereferater, annen informasjon fra klubben og organisasjonen blir tilgjengelig via e-Post og internett.

Klubbens fond har eget styre som består av tre personer.

Klubbens ledelse

Styret består av president, påtroppende president, sekretær, kasserer og forrige års president. President for inneværende rotaryår er Tore Stubbe. Valgene skjer på klubbens årsmøte som avholdes primo desember. Den som velges til ny president, fungerer først ett år som påtroppende president. President for kommende år (2020/21) er Berthan Aashaug. Lokalt har klubben bestemt at sekretær og kasserer velges for to år. Dette for å sørge for kontinuitet i styret. Rotaryåret begynner 1. juli.


Klubben har vært initiativtager og en viktig bidragsyter til bruprosjektet både økonomisk og med dugnadsarbeid: Foto: Nye Neby bru som er under bygging, forventet åpning 16.06.2020.

Vil du vite mer om prosjektet Neby bru? Besøk Nebybruas venner sin hjemmeside; nebybrua.no

Møtene

Klubbens møtedag er tirsdager, og vi samles på Tynset Frivilligsentral fra kl 19:00. Møteprogrammet starter kl. 19.30, og varer én time – verken mer eller mindre. Ordinære møter har en kort formell innledning av presidenten med eventuelle klubbsaker og referater. Dernest følger dagens 3-minutter som er et innlegg som et av medlemmene holder om et fritt valgt tema. Den som har 3-minutteren, har også ansvar for å koke kaffe og sørge for noe å bite i.

De fleste møtene inneholder et foredrag. Dette kan være alt fra lokale bedrifter via ungdom som har vært, eller skal, på utveksling med Rotary eller andre programmer, til ildsjeler og organisasjoner som forteller om sine prosjekter. Det blir ofte en god diskusjon på møtene, for medlemmene er nysgjerrige og har mange spørsmål til foredragsholderen. Første møtet i hver måned har blitt brukt til et såkalt "Åpent møte" for håndtering av interne og administrative saker.


Hege Fossum og Anette Bay besøkte klubben for å fortelle den eventyrlige historien bak kafedriften på Bortistu på Neby. Når Nye Neby bru blir ferdig får kafeén en sentral beliggenhet like ved enden av brua.


Innimellom erstattes møtene med bedriftsbesøk, ekskursjoner og turer, som her hvor vi er på besøk hos Tynset Flyklubb på Tynset Flyplass.

Fondet

Tynset RK står som utgiver av tre bokbind med ”Gamle Tynset-bilder”. Det siste bindet ble ferdig høsten 1999 og dekket perioden 1945 til 1970. Til jul 2016 kom også boka "Heme" i salg, dette er en bildebok med bilder fra hele regionen; et resultat av en fotokonkurranse i klubbens regi.


Bildeboka fra Nord-Østerdal, "Heme", er den perfekte gave!

Overskuddet settes på et fond som har eget styre og vedtekter. Fondets midler brukes til å gi bidrag til gode tiltak i lokalsamfunnet. Tynset Rotaryklubb har bidratt med pengegaver/arbeidsdugnad til følgende prosjekter:

 • TV-apparat til Tynset pleiehjem
 • Le-skur og lekeapparater i krysset Holmengata/Aumliveien
 • Transport av eldre på sommerutflukt
 • Stell av beplantingen foran Tele-Postbygget
 • Støtte til drift av Kofoedskolen (for yngre arbeidsløse og hjemløse menn med tilpasningsvansker)
 • Fiskeplass ved Ryansetra i Magnilldalen
 • Tynsethallen
 • Innredning til Kulturhuset
 • Brannvesenets redningsbil
 • Datamaskiner til fritidsklubben i Rambu
 • Fornyelse av skilt til gamle stier
 • Gamle Tynset-bilder 3 bind
 • Tynset Skolemusikkorps - ny fane
 • Tynset Bygdemuseum - flytting av Klengstua
 • Tynset Røde Kors - snøscooter
 • Relieff av Ivar Streitlien i Biblioteket
 • Tynset Sjukehus - trådløse pasienttelefoner
 • Tynset sjukehus - ultralydapparat (100.000 kroner)
 • Tynset kirke, kororgel
 • Vandasenteret, Bodø
 • Transport av eldre til alternativ julekveldsfeiring
 • Tjønnmosenteret, piano.
 • Bidrag til nytt orgel i Tynset kirke
 • Bildebok for Nord-Østerdal «Heme»
 • Nye Neby bru

Prosjekter

Prosjekter som pågår er:

Stimuleringspris

Utdeling av TRKs Stimuleringspris på kr. 10.000 til unge musikere.

 • Lars Thingelstad (2009-2010)
 • Håvard Ødegård (201-2011)
 • Astrid Sugaren (2012-2013)
 • Øystein Wangen (2013-2014)
 • Ann Jorunn Røe (2018-2019)

Paul Harris Fellowship

Disse er tildelt hedersbevisningen Paul Harris Fellowship for fortjenstfullt arbeid i klubben eller i lokalsamfunnet:
 • Karl M. Skaar Nilsen, 1981
 • Harald A. Mortensen, 1986
 • Edvard Eliassen, 1986
 • Oddmund Lorentzen, 1990
 • Trond Kletvang, 1994
 • Sverre Nyborg, 1996
 • Asbjørn Støholen, 1996
 • Bjørn Bakken, 2000
 • Steinar Brekken, 2005
 • Ola Grønn-Hagen, 2012
 • Mahnaz Moayer, 2019
I klubben prøver vi å vektlegge spesielt den sosiale siden ved medlemskapet og leve opp til slagordet "Omtanke uten baktanke".

Rotarys hovedformål er å gagne andre


Du er ønsket som nytt medlem


Hjertelig velkommen!Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Frivilligsentralen
Adresse: Meirigata 4 B
Postnummer: 2500
Sted: Tynset
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:30:00
Møtespråk: no

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...